ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
dot
bulletร้านค้าสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
bulletการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
bulletการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องหุ้น
bulletระเบียบสมาชิกสมทบ
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletเว็บซื้อขาย
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ร้านค้าสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เอนไกไทย  จำกัด

ว่าด้วย  ร้านค้าสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์

                                                     พ.ศ.  2552

...............................

 

            อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เอนไกไทย จำกัด พ.ศ.2551 ข้อ 3(12) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 7 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยร้านค้าสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2552 ไว้ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เอนไกไทย จำกัด ว่าด้วยร้านค้าสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2552”

            ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

            ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดำเนินการอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

            ข้อ 4 เพื่อเป็นการสงเคราะห์สมาชิกจึงให้ร้านค้าสวัสดิการดำเนินกิจการ 3 ประเภทคือ

(1)     สวัสดิการร้านค้า

(2)     สวัสดิการเพื่อการศึกษา

(3)     สวัสดิการเพื่อการประกอบอาชีพ

      ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

      ข้อ 6 คณะกรรมการสวัสดิการอาจพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินสวัสดิการเพื่อศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพหรือเพื่อซื่อสินค้าอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และส่งใช้คืนภายใน 48 งวดพร้อมดอกเบี้ย

      ข้อ 7 หลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการร้าน

(1)     สมาชิกต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละยี่สิบห้าของอัตราเงินเดือน

(2)     กู้สวัสดิการเพื่อซื้อสินค้าได้ไม่เกิน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

(3)     กู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่สมาชิกหรือบุตรได้ไม่เกิน 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสมาชิกต้องนำหลักฐานมาแสดงประกอบการกู้และไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

ระดับประถมศึกษากู้  ได้คนละไม่เกิน           2,000  บาทต่อปี

ระดับมัธยมศึกษา  กู้ได้คนละไม่เกิน                        5,000  บาทต่อปี

ระดับอุดมศึกษา  กู้ได้คนละไม่เกิน              10,000  บาทต่อปี

                          และส่งใช้คืนภายใน 12 งวดพร้อมดอกเบี้ย

(4)     กู้เพื่อการประกอบอาชีพ ให้คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาโครงการที่สมาชิกนำเสนอถึงความเป็นไปได้ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดในวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และส่งใช้คืนภายใน 24 งวดพร้อมดอกเบี้ย

      ข้อ 8 การค้ำประกันเงินกู้ ให้สมาชิกผู้กู้จัดหาสมาชิกเข้าค้ำประกันดังนี้

(1)     กู้ไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 1 คน

(2)     กู้เกินกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน

     ข้อ 9 ให้ร้านสวัสดิการสมาชิกเปิดทำการค้าทุกวันตามปฎิทินทำงานของบริษัทเอนไกไทย โดยให้เริ่มเปิดทำการค้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00น.

     ข้อ 10 ให้จัดการค้าของร้านออกเป็นสัดส่วน หรือแผนกตามความเหมาะสม ในสัดส่วนหรือแผนกหนึ่งๆให้จัดสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะและการใช้สอยของสินค้า ให้ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการหรือการหรือผู้จัดการกำหนดตัวพนักงานประจำทุกสัดส่วนหรือแผนก และให้เป็นผู้รับผิดชอบขายสินค้า ดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร้อยตลอดทั้งความปลอดภัยของสินค้าด้วย

     ข้อ 11 ร้านสวัสดิการสมาชิกนี้เป็นร้านค้าปลีก ไม่มีนโยบายกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร ฉะนั้นในการสั่งซื้อสินค้า ให้ผู้จัดการร้านค้าหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสั่งสินค้าตามประเภทชนิด และคุณภาพตามที่สมาชิกต้องการตามปริมาณที่คาดว่าจะจำหน่ายได้ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการเห็นสมควรสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากพิเศษเพื่อสำรองไว้ขายตามฤดูกาลก็ให้ขออนุมัติกรรมการดำเนินการเป็นคราวๆไป ส่วนสินค้าที่ค้างสต๊อกและจะล้าสมัยให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการลดราคาขายซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาทุนได้ แต่ถ้าจะลดราคาขายต่ำกว่าทุนต้องเสนอขออนุมัติคณะกรรมการดำเนินการโดยต้องทำบัญชีรายชื่อสินค้าและจำนวนสินค้าเสนอด้วย

     ข้อ 12 การสั่งซื่อสินค้าเข้าร้านให้พิจารณาสั่งซื้อจากร้านชุมนุมสหกรณ์ก่อน  เพื่อเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ส่วนสินค้าใดที่ไม่อาจซื้อจากชุมนุมสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ไม่มีขาย จึงให้พิจารณาสั่งซื้อจากแหล่งขายส่งหรือร้านค้าอื่นโดยเปรียบเทียบราคาขายกับแหล่งขายสินค้าอื่นๆด้วย

     ข้อ 13 การซื้อสินค้าให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการร้านค้าหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ และควรร่วมกับพนักงานขายหน้าร้านด้วยตามประเภทและปริมาณที่ต้องการซื้อ ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นสั่งซื้อสินค้าแทนตนเป็นครั้งคราวได้และให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ

     ข้อ 14 สินค้าทุกชนิดที่นำมาจำหน่ายไม่ว่าจะซื้อด้วยเงินสดหรือเงินเชื่อหรือรับฝากขายก่อนนำเข้าคลังสินค้าให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าคลังสินค้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจประเภทของสินค้า คุณภาพและจำนวนให้ตรงตามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งของ การตรวจนี้ถ้าเป็นหีบห่อให้แกะนับจำนวนให้ถูกต้อง สินค้าใดชำรุดเสียหายให้หมายเหตุไว้ให้ชัดเจนแล้วส่งคืนทันที่เมื่อตรวจนับถูกต้องแล้ว ให้คลังสินค้าประทับตรารับของไว้ในใบส่งของ(ใบกำกับสินค้า) พร้อมลงลายมือชื่อ วันเดือนปี ไว้เป็นหลักฐานแล้วลงทะเบียนสินค้าให้เรียบร้อย จากนั้นให้คำนวณหาราคาทุน กำหนดราคาขายต่อหน่วย และคำนวณราคาขายสินค้าทั้งหมดด้วย  

     ในการรับสินค้าเข้าคลังสินค้านี้ หัวหน้าคลังสินค้าอาจมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ตรวจสินค้าแทนตนก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าคลังสินค้าเสมือนหนึ่งได้ตรวจรับด้วยตนเอง

     สินค้าที่รับเข้าคลังสินค้านี้ให้จดแจ้งวันที่รับสินค้าไว้ที่หีบห่อสินค้า เพื่อทราบอายุของสินค้าว่า สต๊อกมานานเท่าใด อีกทั้งให้เขียนราคาขายและราคาทุน(วันรับสินค้าและราคาทุนควรจดแจ้งไว้เป็นรหัส) ไว้ที่สินค้าด้วย สินค้าในที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพเพราะเกิดจากการกระทำของพนักงานคลังสินค้าหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หัวหน้าคลังสินค้าจะต้องรับผิดชอบ

     ข้อ 15 ร้านสวัสดิการสมาชิกจะขายสินค้าให้กับสมาชิกและมิใช่สมาชิกด้วยเงินสด แต่กรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เอนไก ไทย จำกัด อาจขายให้เป็นเงินเชื่อได้โดยการหักเงิน ณ ต้นสังกัด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

     ข้อ 16 ให้ผู้การหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทำรายงานกิจการและความเคลื่อนไหวของสินค้าเสนอคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน

     ข้อ 17 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง รับผิดชอบการดำเนินงานของร้าน  สวัสดิการสมาชิกควบคุมการซื้อสินค้า ขายสินค้า การกำหนดราคาสินค้า การจัดทำบัญชีและทะเบียนสินค้าต่างๆทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด

     ข้อ 18 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

พนักงานในร้าน และให้มีอำนาจกำหนดข้อปฏิบัติหรือระเบียบต่างๆให้พนักงานในร้านได้ถือ

ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของร้านสวัสดิการนี้ได้

     ข้อกำหนดหรือระเบียบที่ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการออกนั้น ให้แจ้งคณะกรรมการดำเนินการทราบทุกครั้ง

     อนึ่ง หากพนักงานในร้านมีไม่เพียงพอกับตำแหน่ง ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ

     ข้อ 19 การดำเนินการต่างๆของร้านสวัสดิการให้อยู่ในความควบคุมและของคณะกรรมการดำเนินการ

     ข้อ 20 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

 

ประกาศ    วันที่  27  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2552

 

 

 

 

( นายศิริชัย  เจริญพงษ์ )

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เอนไก ไทย จำกัด

 
ระเบียบสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์เอนไกไทย จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 444 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย6 ถนนเทพารักษ์   กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ : 10540
เบอร์โทร :02-7058060 ต่อ 161     อีเมล : sirichaich@enkeithai.co.th
เว็บไซต์ : www.ekt-coop.com